Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Obiekty budowlane, dla których wybudowania wymagane jest pozwolenie na budowę, podlegają:

 • geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, 
 • geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
 • pomiaru przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiaru odkształceń, a po wybudowaniu obiektu budowlanego wymagają przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Informację w zakresie konieczności wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego obejmującej jego położenie na gruncie nakazuje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 43 Ust. 3. 

Kiedy i w jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych. 

Celem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki, takich jak wjazdy, parkingi itp.

W zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi również inwentaryzacja obiektów liniowych takich jak przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe kanalizacyjne i in., których przebieg został uzgodniony wcześniej, przed ich budową. 

Przeprowadzony przez geodetę pomiar inwentaryzacyjny oraz sporządzona na jego podstawie dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna obejmować dane, które pozwolą na wniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków i innych obiektów budowlanych jak również umożliwią aktualizację bazy systemu informacyjnego o terenie i obiektów budowlanych.

Kto może przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą może wykonać geodeta, który posiada stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) lub z zakresu 4 (geodezyjna obsługa inwestycji (Art. 43. Ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rodzaje pomiarów powykonawczych

W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje pomiarów powykonawczych, tj. pomiar bieżący i pomiar końcowy. 

Pomiar bieżący

Pomiar bieżący dotyczy tych obiektów, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane, ukryte. Potocznie obiekty te zwane są zanikającymi. Do obiektów zanikających zaliczane są obiekty liniowe typu wodociągi, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa czy sieć kanalizacyjna.

Obiekty te przed ich zakryciem, zasypaniem bądź zalaniem betonem muszą być w ramach obsługi geodezyjnej, zainwentaryzowane tzn. pomierzone geodezyjnie i naniesione na mapę zasadniczą terenu. 

Dokładne pokazanie na mapie przebiegu infrastruktury liniowej biegnącej w ziemi uchroni właściciela nieruchomości przed ewentualnymi kłopotami w zakresie użytkowania tych obiektów w razie ich awarii bądź przebudowy.

Obowiązek zgłoszenia obiektów budowlanych liniowych, celem przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ciąży na inwestorze obiektu budowlanego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszcza się odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych. 

W przypadku niezgodności zainwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu (gazociągi, wodociąg, sieć elektroenergetyczna) z mapą projektową tejże sieci, inwestor obiektu budowlanego ma obowiązek niezwłocznego przekazania sporządzonej mapy właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej. 

Sporządzona w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej mapa jest podstawą do wydania przez kompetentne urzędy dokumentów niezbędnych do odbioru budynku, takich jak:

 • protokół odbioru przyłącza wodociągowego,
 • protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków),
 • informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Pomiar końcowy

Pomiarem końcowym objęte są nowo powstałe obiekty budowlane po zakończeniu ich budowy oraz ukształtowanie pionowe powierzchni terenu zmienione podczas budowy.

Wykonawca prac inwentaryzacyjnych z przeprowadzonych czynności pomiarowych sporządza szkic sytuacyjny oraz mapę. Na szkicu sytuacyjnym umieszcza klauzulę o zgodności lub niezgodności zainwentaryzowanego obiektu budowlanego z projektem. 

Kopie szkicu sytuacyjnego obiektów oraz kopie mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego, geodeta przekazuje inwestorowi lub kierownikowi budowy.

Geodeta po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych dokonuje w dzienniku budowy opisu wykonanych czynności geodezyjnych na terenie budowy obiektu budowlanego oraz stwierdza zgodność zainwentaryzowanych obiektów budowlanych z projektem budowlanym. 

W przypadku, gdy wybudowane obiekty będą podlegały okresowym pomiarom geodezyjnym przemieszczeń i odkształceń, wówczas sporządzona geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie stanowiła stan wyjściowy obiektu i materiał porównawczy do dalszych analiz.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek przekazania:

 1. do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginału dokumentacji, zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 2. kierownikowi budowy kopii mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Etapy pracy geodety związane z inwentaryzacją powykonawczą budynku i przyłączy

Zgodnie z literaturą A. Jagielski, B. Marczewska „Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami”, prace geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą budynku lub przyłączy obejmują następujące etapy:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej,
 • odebranie odpowiedzi na zgłoszenie i pobranie materiałów z ODGiK (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
 • sprawdzenie uzgodnionego położenia obiektów w ZUDP (Zespół
  Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), 
 • wywiad terenowy i sporządzenie mapy wywiadu terenowego,
 • pomiar aktualizacyjny lub pomiar mapy jednostkowej, w tym aktualizacja danych EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków),
 • opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu zawierającego odpowiednie dokumenty do aktualizacji operatu EGiB oraz sprawdzenie zgodności położenia obiektu z uzgodnieniami,
 • przekazanie operatu do ODGiK wraz z aktualizacją baz danych celem weryfikacji,
 • odbiór egzemplarzy mapy inwentaryzacji powykonawczej przeznaczonej dla zamawiającego, na której umieszczona jest stosowna klauzula ODGiK.