Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wszelkie czynności geodezyjne wykonywane przy realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych nazywamy geodezyjną obsługa inwestycji.

Czynności te obejmują: wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy, a na zakończenie procesu budowlanego – geodezyjna inwentaryzację powykonawczą. 

Zadaniem geodety przy wytyczaniu budowli w terenie jest zapewnienie wytyczanym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek.

Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego.

1. Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 

2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to nie-zbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy. 

3. Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym w szczególności: 

1) dane dotyczące osnowy geodezyjnej, pomiarowej lub realizacyjnej; 

2) rysunek obiektów podlegających wytyczeniu; 

3) dane niezbędne do wytyczenia; 

4) wyniki pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów; 

5) podpis geodety uprawnionego wykonującego tyczenie oraz podpis kierownika budowy. 

2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym. 

3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie. 

4. Oryginał szkicu tyczenia jest przekazywany kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi, zaś jego kopia pozostaje w dyspozycji geodety uprawnionego. 

 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje: 

1) geodezyjną obsługę budowy i montażu; 

2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża; 

3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy. 

3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu. 

4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami. 

5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.

źródło: 

 ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU

z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DZ. U. z 2020, poz. 1429

Czytaj więcej

Geodezyjna obsługa inwestycji – Wrocław

Oferowana przez nas usługa jest wieloetapowym procesem, do którego podchodzimy w rzetelny oraz skrupulatny sposób. Zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie, stosując się do wszelkich wytycznych, a także obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie podejmowane przez nas czynności odznaczają się dokładnością, niezawodnością oraz terminowością, przebiegając zgodnie z harmonogramem ustalonym w ramach współpracy. Posiadamy doświadczenie, bogatą wiedzę oraz umiejętności pozwalające nam na profesjonalne przeprowadzanie geodezyjnej obsługi inwestycji we Wrocławiu. Potrafimy doskonale odnaleźć się w dynamicznie zmieniających się warunkach, elastycznie podchodząc do każdego klienta.

Geodezyjna obsługa inwestycji we Wrocławiu – dlaczego my?

Jesteśmy zaufaną firmą, dbającą o satysfakcję osób korzystających ze świadczonych przez nas usług. Dokładamy wszelkich starań, by nasza praca spełniała oczekiwania najbardziej wymagających zleceniodawców, stawiających na fachowość, zaangażowanie oraz szczegółowość. Dysponujemy profesjonalnym, bardzo dobrej jakości sprzętem i nowoczesnym oprogramowaniem, przez cały czas dostosowując się do zmieniających się norm prawnych. Dbamy o terminowe zrealizowanie powierzonych nam zadań, zgodnie z uprzednio ustalonym z klientem planem. Wykorzystujemy sprawdzone techniki pomiarowe, zapewniając najwyższy poziom obsługi, przekładający się na specjalistyczną obsługę inwestycji we Wrocławiu. Stosowanie przez nas odpowiednich metod umożliwia szybkie dostarczenie klientom dużej dawki informacji oraz wiedzy. W wyniku tego jesteśmy w stanie zaproponować efektywną obsługę inwestycji. Wrocław i powiat wrocławski to obszar naszych codziennych działań, dlatego do skorzystania z naszej oferty zachęcamy wszystkie osoby z tego regionu, poszukujące zaufanych, a zarazem rzeczowych specjalistów.

Dlaczego geodezyjna obsługa inwestycji we Wrocławiu jest tak istotna?

Bez prawidłowo przeprowadzonych czynności z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji niemożliwe byłoby właściwe wzniesienie obiektu budowalnego. Do naszych zadań należy także kontrola ewentualnych zmian w kształcie oraz położeniu terenu, których wykrycie jest niezwykle ważne, by zapobiec niebezpiecznym następstwom jakichkolwiek nieprawidłowości. W razie wystąpienia dodatkowych niejasności czy wątpliwości warto się z nami skonsultować. Przekażemy przydatne informacje, a także wesprzemy klienta w podjęciu optymalnej decyzji, z której będzie całkowicie zadowolony

Geodezyjna Obsługa Inwestycji – Wrocław