Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wszelkie czynności geodezyjne wykonywane przy realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych nazywamy geodezyjną obsługa inwestycji.

Czynności te obejmują: wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy, a na zakończenie procesu budowlanego – geodezyjna inwentaryzację powykonawczą. 

Zadaniem geodety przy wytyczaniu budowli w terenie jest zapewnienie wytyczanym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek.

Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego.

1. Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 

2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to nie-zbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy. 

3. Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym w szczególności: 

1) dane dotyczące osnowy geodezyjnej, pomiarowej lub realizacyjnej; 

2) rysunek obiektów podlegających wytyczeniu; 

3) dane niezbędne do wytyczenia; 

4) wyniki pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów; 

5) podpis geodety uprawnionego wykonującego tyczenie oraz podpis kierownika budowy. 

2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym. 

3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie. 

4. Oryginał szkicu tyczenia jest przekazywany kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi, zaś jego kopia pozostaje w dyspozycji geodety uprawnionego. 

 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje: 

1) geodezyjną obsługę budowy i montażu; 

2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża; 

3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy. 

3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu. 

4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami. 

5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.

 

źródło: 

 ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU

z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DZ. U. z 2020, poz. 1429