Podział nieruchomości krok po kroku

Postępowanie o podział

Wszczęcie postępowania o podział

Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego) lub z urzędu. Do wniosku podziału załączyć należy: 

 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis z księgi wieczystej),
 • wypis z katastru nieruchomości,
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wstępny projekt podziału

Wstępny projekt podziału zawiera: 

 • opis i położenie nieruchomości,
 • granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
 • granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powodowałby także podział tego budynku,
 • powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu.

Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do SKO. 

W przypadku, gdy gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gdy: 

 • gmina nie ogłosiła o przystąpienie do sporządzenia planu – zasady podziału ustala się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • gmina ogłosiła o przystąpienie do sporządzenia planu – postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości w formie operatu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia geodezyjne. 

Podział nieruchomości

Procedura sporządzania operatu z podziału nieruchomości

Sporządzenie dokumentacji (operatu) z projektem podziału nieruchomości składa się z następujących czynności: 

 • zgłoszenie pracy w PODGiK,
 • analiza materiałów pozyskanych z zasobu (osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza, ewidencja gruntu, inne opracowania),
 • badania stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów itp.,
 • przyjęcie granic nieruchomości dzielonej – według istniejącego stanu prawnego lub według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, zawiadomienie, protokół przyjęcia granicy,
 • pomiar szczegółów sytuacyjnych, pomiar aktualizacyjny,
 • wykonanie mapy z projektowanym podziałem (elementy projektowane mają kolor czerwony),
 • sporządzanie wykazów zmian danych ewidencyjnych (wykaz powierzchni, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, szkic nieruchomości itp.),
 • skompletowanie operatu technicznego zgodnie istniejącymi przepisami prawa
 • weryfikacja operatu przez PODGiK,
 • przyjęcie operatu do zasobu.

Operat przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. Decyzja stanowi także podstawę utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych znakami granicznymi i sporządzenia protokołu według zasad określonych w przepisach o rozgraniczeniu nieruchomości. 

Opłata adiacencka

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. 

źródło: Wikipedia.org