Podział nieruchomości krok po kroku

Postępowanie o podział

Wszczęcie postępowania o podział

Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego) lub z urzędu. Do wniosku podziału załączyć należy: 

 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis z księgi wieczystej),
 • wypis z katastru nieruchomości,
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wstępny projekt podziału

Wstępny projekt podziału zawiera: 

 • opis i położenie nieruchomości,
 • granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
 • granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powodowałby także podział tego budynku,
 • powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu.

Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do SKO. 

W przypadku, gdy gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gdy: 

 • gmina nie ogłosiła o przystąpienie do sporządzenia planu – zasady podziału ustala się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • gmina ogłosiła o przystąpienie do sporządzenia planu – postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości w formie operatu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia geodezyjne. 

Podział nieruchomości

Procedura sporządzania operatu z podziału nieruchomości

Sporządzenie dokumentacji (operatu) z projektem podziału nieruchomości składa się z następujących czynności: 

 • zgłoszenie pracy w PODGiK,
 • analiza materiałów pozyskanych z zasobu (osnoa geodezyjna, mapa zasadnicza, ewidencja gruntu, inne opracowania),
 • badania stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów itp.,
 • przyjęcie granic nieruchomości dzielonej – według istniejącego stanu prawnego lub według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, zawiadomienie, protokół przyjęcia granicy,
 • pomiar szczegółów sytuacyjnych, pomiar aktualizacyjny,
 • wykonanie mapy z projektowanym podziałem (elementy projektowane mają kolor czerwony),
 • sporządzanie wykazów zmian danych ewidencyjnych (wykaz powierzchni, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, szkic nieruchomości itp.),
 • skompletowanie operatu technicznego zgodnie istniejącymi przepisami prawa
 • weryfikacja operatu przez PODGiK,
 • przyjęcie operatu do zasobu.

Operat przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. Decyzja stanowi także podstawę utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych znakami granicznymi i sporządzenia protokołu według zasad określonych w przepisach o rozgraniczeniu nieruchomości. 

Opłata adiacencka

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. 

źródło: Wikipedia.org

Czytaj więcej

Podział działki Wrocław – usługi na miarę indywidualnych potrzeb

Geodezyjny podział działki to niezwykle istotne zadanie, do którego podchodzimy z odpowiedzialnością, dokładnością i zaangażowaniem. Wszelkie czynności wykonujemy przy wykorzystaniu profesjonalnego oraz solidnego sprzętu, a także nowoczesnego oprogramowania, co pozwala nam uzyskać pożądane rezultaty.

Prawidłowe przeprowadzenie podziału działki we Wrocławiu nie tylko wymaga kwalifikacji, ale również znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa, by wszystko przebiegło właściwie. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne narzędzia do tego zadania. Każda wyznaczona przez nas działka ma zarówno numer, jak i nową, dokładnie znaną powierzchnię z dokładnością do 1 metra kwadratowego.

Podział nieruchomości we Wrocławiu – dlaczego warto nam zaufać?

Jesteśmy specjalistami z pasją i zamiłowaniem do wykonywanej pracy, co przekłada się na uzyskiwanie najlepszych efektów. Wyróżniamy się terminowością, indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o detale, ponieważ zależy nam na satysfakcji z podjętej współpracy.

Oferujemy kompleksowe usługi podziału nieruchomości we Wrocławiu oraz powiecie wrocławskim. Obejmują one dokonanie pomiarów terenowych, ale również staranną analizę dokumentacji czy opracowanie nowej, zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Podział działki Wrocław – nieodłączny element geodezji

Podział nieruchomości we Wrocławiu jest nieodzowną częścią geodezji, istotną przy sprawnym zarządzania gruntami, a także przy planowaniu przestrzennym. To wieloetapowy proces, dzięki któremu precyzyjnie określamy granice działki oraz z uwagą dostosowujemy struktury terenu do postawionych przed nami wymagań.

Do każdego zlecenia podchodzimy z entuzjazmem, dokładnie analizując przedstawioną nam dokumentację, by móc z sukcesem podejmować dalsze kroki. Podczas wykonywania pomiarów korzystamy z najlepszej klasy sprzętu, a nasze działania cechuje niezawodność.

Podział działki we Wrocławiu – kompleksowe usługi geodezyjne

Świadczymy pełen zakres usług w obszarze geodezji, zapewniając rzetelne wsparcie na każdym etapie współpracy. Powierzone nam zlecenia wykonujemy sprawnie oraz z zaplanowanym harmonogramem, na bieżąco informując klienta o wszelkich postępach.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i sprawnym przeprowadzeniu prac podział nieruchomości we Wrocławiu przebiega sprawnie oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Z chęcią dzielimy się doświadczeniem, przekazując klientom odpowiedzi na nurtujące pytania, by zyskali pewność dokonania najlepszego wyboru.

Podział Działki, Nieruchomości Wrocław​