Prace geodezyjne podczas budowy domu

Mapa do celów projektowych Mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa taka jest niezbędna podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się: opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy Skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, uwzględniając, iż: skala map dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500 skala map dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000 skala map dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000 Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – również teren tej strefy. W przypadku istnienia mapy zasadniczej w postaci analogowej (nienumerycznej) dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy celem wykonania mapy do celów projektowych. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opracowanie mapy powinno zachować kolejność działań: zaktualizowanie mapy zasadniczej (w tym o wykonane pomiary uzupełniające oraz o dane ewidencji gruntów i budynków). Ujawnienie na mapie zasadniczej a następnie na mapie do celów projektowych aktualnych danych ewidencyjnych, łącznie z tymi, które dotyczą granic użytków gruntowych i klas gleboznawczych, może nastąpić po uprzednim ujawnieniu tych danych w operacie ewidencyjnym. Pomiar użytków dla określonej działki powinien odzwierciedlać wyłącznie stan faktyczny na gruncie sporządzenie kopii mapy zasadniczej wniesienie treści mapy do celów projektowych źródło: Wikipedia.org Mapa do celów projektowych 1. Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej. 2. Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: 1) materiały udostępnione z zasobu; 2) wyniki wykonanych pomiarów; 3) opracowania planistyczne; 4) inne dokumenty lub informacje dotyczące obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich, jeżeli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego. 3. Mapę do celów projektowych podpisuje kierownik prac geodezyjnych podpisem własnoręcznym, a w przypadku sporządzenia mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej opatruje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. 1. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie: 1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub 2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru. 2. W przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jedno-znacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na pod-stawie art. 26 ust. 2 ustawy. 1. Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe. 2. Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego. 3. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów właściwe dla treści mapy zasadniczej, a jeżeli na mapie występują również inne obiekty, należy na niej umieścić stosowną legendę. Integralną częścią mapy do celów projektowych jest jej opis, który stanowią w szczególności: 1) tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”; 2) skala; 3) położenie obszaru opracowania; 4) nazwa gminy; 5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego; 6) nazwa wykonawcy prac geodezyjnych; 7) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych; 8) imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych; 9) oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości; 10) określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji; 11) data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę. źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DZ. U. z 2020, poz. 1429
Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych, Wrocław – kluczowy element planowania geodezyjnego

Mapa do celów projektowych odgrywa kluczową rolę w procesie planowania i realizacji wszelkich przedsięwzięć budowlanych. Jest to dokumentacja geodezyjna niezbędna do sporządzania projektów, które wymagają szczegółowego uwzględnienia warunków topograficznych oraz prawnych terenu. Opracowanie jej wymaga skrupulatnej pracy, precyzji, a także uwzględnienia aktualnych standardów technicznych i przepisów prawa geodezyjnego czy kartograficznego. W naszej ofercie znajdują się mapy do celów projektowych wykonane z najwyższą dokładnością, przy użyciu nowoczesnych metod pomiarowych i technologii.

Profesjonalne opracowanie mapy do celów projektowych – Wrocław

W procesie tworzenia mapy do celów projektowych kluczowe jest profesjonalne opracowanie, które zapewnia dokładność i precyzję każdego detalu. Nasze plany są tworzone przez doświadczonych geodetów, którzy wykorzystują nowoczesne technologie pomiarowe, aby zapewnić najwyższą jakość. Dzięki temu możemy z dużą precyzją odwzorować lokalizację granic działek, linii zabudowy oraz innych kluczowych elementów potrzebnych w projekcie budowlanym. Oferujemy plany, które są opracowywane na bazie aktualnych danych z wersji zasadniczej. To gwarantuje, że informacje zawarte na mapie do celów projektowych we Wrocławiu będą zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym terenu. Jednocześnie rozumiemy, że każdy projekt jest inny, dlatego wymaga indywidualnego podejścia. Oferujemy mapy do celów projektowych we Wrocławiu w różnych skalach, dostosowanych do specyfiki i wymagań danego obiektu. Niezależnie od tego, czy jest to niewielka działka budowlana, czy duży kompleks przemysłowy, dostosujemy wielkość do potrzeb klienta.

Mapa do celów projektowych, Wrocław – zgodność z wytycznymi

Mapa do celów projektowych to dokumentacja, która musi odzwierciedlać obowiązujące zapisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym. W naszym procesie opracowywania planów kładziemy szczególny nacisk na zgodność z przepisami. Stosujemy się do najnowszego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Oznacza to, że nasze mapy są tworzone zgodnie z aktualnymi normami technicznymi. To zapewnia ich wysoką jakość oraz użyteczność. Za opracowanie map do celów projektowych we Wrocławiu odpowiada wykwalifikowany zespół specjalistów – geodetów z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Ich wiedza i doświadczenie są gwarancją zgodności planu z obowiązującymi przepisami prawa oraz jego wysokiej jakości.

Mapa do Celów Projektowych – Wrocław